Polonia w Ameryce

poleć serwis drukuj

Delegacja polonijnych inżynierów z USA na IV Światowym Zjeździe Polskich Inżynierów w Krakowie

06-01-2020

Uroczystość...
Uczestnicy IV...
Oficjalni goście IV...
Prezydium IV Sesji...
Uczestnicy...
Ewa...
Prof. Jerzy Lis...
Prof. Włodzimierz...
Uczestnicy zjazdu...
Dyskusja –...
Delegaci Polonia...
Dr Janusz Romański...

Światowe zjazdy inżynierów polskich zostały zainicjowane przez Naczelną Organizację Techniczną – Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w latach dziewięćdziesiątych XX w. W celu wymiany doświadczeń inżynierów polskich z różnych części świata we wdrażaniu osiągnięć naukowych w przemyśle oraz zwiększenia komercjalizacji wyników badań naukowych podjęto inicjatywę organizowania sympozjów „Polacy Razem”, które w 2010 r. zostały przekształcone w Światowe Zjazdy Inżynierów Polskich.

W dniach 13-15 czerwca 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbył się IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich. W zjeździe wzięło udział ponad 300 inżynierów, w tym polonijni inżynierowie ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Litwy, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii, Litwy, Australii, Kanady, Szwajcarii, Grecji oraz szeroka reprezentacja polskich inżynierów reprezentujących polskie uczelnie techniczne, instytuty badawczo-wdrożeniowe oraz przemysł. Polonijni inżynierowie z USA reprezentowani byli przez Radę Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.

Zasługi inżynierów

Gości i uczestników zjazdu w serdecznych słowach powitał rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka. Przesłanie od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął zjazd honorowym patronatem, odczytał minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. Głos zabrała senator Jolanta Hibner, przekazując uczestnikom zjazdu życzenia od Senatu RP. Hasło przewodnie zjazdu brzmiało „Inżynier Przyszłości”. Referat wprowadzający wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Następnie zaprezentowane zostały wykłady inauguracyjne. Ewa Mankiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT i redaktor naczelna „Przeglądu Technicznego” wygłosiła odczyt pt. „Inżynier w odzyskaniu niepodległości”, natomiast prof. dr hab. inż. Jan Szmitd, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i rektor Politechniki Warszawskiej, poruszył zagadnienie „Inżynieria przyszłości”. Pierwsza sesja plenarna odbyła się pod tematem przewodnim pt. „Inżynierowie przyszłości w 100-lecie odzyskania niepodległości”. Funkcję moderatorów pełnili: prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i rektor Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. Andrzej Nowak – prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (Auburn University), natomiast panelistami byli: prof. J. Hausner (UE Kraków), dr inż. Janusz Bryzek – Prezes eXo Imaging (USA), prof. J. Kazior (Rektor PK), prof. T. Łodygowski (Rektor PP). Kolejna sesja plenarna poświęcona była dorobkowi inżynierów polskich w dziele niepodległości. Referat wprowadzający pt. „Wkład polskich inżynierów w rozwój cywilizacji technicznej” wygłosiła dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. i prorektor ds. studenckich AGH. Dyskusję moderowali dr inż. Janusz Romański – hon. prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Polonia Technica i dyrektor Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej oraz Jerzy Lis – prorektor ds. współpracy AGH. Paneliści uczestniczący w tej sesji to: prof. S. Łotysz (PAN), prof. Chmielowiec (UK), prof. Wojciech Stankiewicz, inż. Janusz Zastocki (PT).

Interesujące dyskusje

Następnego dnia odbyło się sześć sesji tematycznych: „Inżynier – propozycja młodych”, „Inżynier a środowisko”, „Inżynier a medycyna”, „Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)”, „Inżynier w IT”, „Inżynier a infrastruktura”. W pierwszej sesji udział wzięli dr inż. Paweł Bogacz AGH, Sekcja Młodych AGH, koła naukowe i doktoranci AGH oraz Sylwia Stawska i Karol Szerszeń – Apple USA. Sesja II „Inżynier a środowisko” moderowana była przez prof. J. Gerykowicha z Politechniki Krakowskiej, a panelistami byli: dr T. Kornecki z USA i Ernest Jelito (Hildelberg Cement – Niemcy). Prof. Tadeusz Pałko z Politechniki Warszawskiej i dr Jerzyn Orkiszewski z USA moderowali sesję trzecią, poświęconą inżynierii i medycynie, w której jako paneliści udział wzięli prof. A. Urbanik, PK, prof. J. Slawek PK i prof. T. Babul, IMP. Tematem sesji czwartej był „Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)”. Panelistami byli: prof. Wojciech Misiołek i Marek Żywno z USA, a dyskusję moderowali: prof. Piotr Moncarz z USA i prof. Piotr Jesionowski z Politechniki Poznańskiej. Prof. Bogusław Smólski (członek KEiT PAN) i mgr inż. Krzysztof Kluczewski z General Motors Kanada moderowali sesję na temat „Inżynier w IT”, w której uczestniczyli: prof. Joanna Kołodziej (PK), prof. Janusz Filipiak (Comarch) i prof. Marek Kisiel-Drohinicki (AGH). Ostatnia, szósta sesja, dotyczyła infrastruktury. Moderowali ją: prof. Andrzej Szarata (PK), Andrzej Tombiński (Austria) i prof. Rafalski – przewodniczący Konferencji Instytutów Badawczych, natomiast panelistami byli: dr Anna Rakoczy (Kanada), prof. Maria Kaszyńska (ZUT – Szczecin), dr Rafał Świerczyński (MPK Kraków) i Ryszard Trykoska (SIB).

Przyszłość i współpraca

Inżynierowie reprezentujący Stowarzyszenie „Polonia Technica” przedstawili na zjeździe następujące tematy: dr Janusz Romański –Polsko-amerykańscy inżynierowie w dziele budowy niepodległości Polski”, a inż. Janusz Zastocki – „Wybitni polonijni inżynierowie i ich epokowe osiągnięcia”. W obu prezentacjach zostały przypomniane epokowe sukcesy polonijnych polskich inżynierów i ich zasługi wniesione w budowę państwa polskiego w stuleciu odzyskania niepodległości.

Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotr Szymczak przedstawił postacie wybitnych polskich elektryków z okresu 100-lecia SEP, wystąpili także prof. Wojciech Stankiewicz z Litwy i Bronisław Hynowski z Towarzystwa Kultury Technicznej.

W dyskusji udział wzięli m.in.: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Adamski, który podkreślił znaczenie obecnego zjazdu dla inicjacji nowych programów edukacyjnych, w tym w wypracowaniu przyszłościowego programu edukacyjnego w swojej prelekcji pt. „Jak kształcić inżynierów do zawodów, których jeszcze nie ma na rynku”. Temat był prowadzony wraz z dr Mają Adamską-Szatko, córką profesora, która reprezentuje poglądy i oceny młodego pokolenia inżynierów. Mówcy podkreślili że szybkie zmiany w technologii i technice powodują rewolucyjne i nieoczekiwane zmiany w przemyśle (Przemysł 4.0), co ma wpływ na dynamikę profilu poszukiwanego na rynku wysoko wykwalifikowanego pracownika.

Prezes Rady Inżynierów AP prof. Andrzej Nowak poruszył zagadnienie współpracy polonijnych inżynierów z Polską oraz zgłosił propozycje nawiązania roboczych kontaktów, które mogłyby być wykorzystane dla przekazania doświadczeń naukowców i inżynierów współpracujących i zrzeszonych w Radzie Polskich Inżynierów Ameryki Północnej. W czasie zjazdu Rada Polskich Inżynierów AP podpisała umowę o współpracy z Polską Akademią Umiejętności w Krakowie.

Wspólne przesłanie

Podczas sesji zamykającej przyjęta została uchwała i przesłanie IV Zjazdu i XXVI Kongresu Techników Polskich. Podkreślono w niej, że wybitne osiągnięcia inżynierów, w tym światowe wynalazki i innowacje, odbudowa po zniszczeniach wojennych i budowa gospodarki kraju, a także stworzenie i rozwój edukacji technicznej, w tym szkolnictwa politechnicznego i wychowanie pokoleń inżynierów, stanowiły fundamentalne filary budowy Polski oraz że są one obecnie i w przyszłości gwarancją jej dalszego rozwoju. Ponadto przedstawiciele środowisk inżynierskich, w tym naukowcy, przedsiębiorcy oraz działacze organizacji naukowo-technicznych z kraju i z zagranicy, wyrazili wolę i konieczność wspólnych działań w kierunku kształtowania i wychowania przyszłych pokoleń inżynierów. Zebrani uznali za szczególnie ważne m.in. wspólną pracę nad formą i treścią programów kształcenia inżynierów na wyższych uczelniach z wykorzystaniem specjalistów, naukowców i inżynierów z praktyką przemysłową z kraju i zagranicy oraz konieczność kompleksowego kształcenia inżynierów przyszłości celem nie tylko nabycia wiedzy specjalistycznej, ale także uzyskania umiejętności „miękkich”, aktywnych postaw humanistycznych i społecznych, umiejętności dialogu i posiadania potrzeby ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Uroczysta gala

Zwieńczeniem IV Zjazdu była gala „Polacy Razem”, która odbyła się w Klubie STUDIA. Głównym punktem gali było wręczenie statuetki „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego”, medali im. Piotra S. Drzewieckiego, pucharów NOT-u laureatom konkursu TECHNICUS 2019 na najlepszą książkę i poradnik techniczny oraz przyznanie tytułów „Mistrza Techniki FSNT-NOT. Statuetką „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego” został wyróżniony dr inż. Janusz Romański – Polonia Technica USA. Prezes NOT-u Ewa Mankiewicz-Cudny w uznaniu zasług została wyróżniona kryształową Statuetką Polonia Technica. Polonijną statuetką Polonia Technica został uhonorowany prof. Jerzy Lis – prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej i prof. Włodzimierz Adamski z Politechniki Warszawskiej.

Galę uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus” oraz Chór i Orkiestra Smyczkowa AGH „Con Fuoco”. Zjazd zakończyło spotkanie prezesów polonijnych SNT oraz działaczy polonijnych z zarządem głównym FSNT-NOT, prezydium zarządu krakowskiej rady FSNT-NOT i Komitetem Sterującym IV Światowego Zjazd Inżynierów Polskich w Krakowskim Domu Technika NOT.

IV Światowy Zjazd Polskich Inżynierów prócz nadrzędnego celu, jakim jest tradycyjnie światowa integracja środowiska inżynierskiego, miał za zadanie umożliwić wymianę doświadczeń we wdrażaniu innowacji i transferze technologii oraz służyć podniesieniu rangi polskiej nauki i jej konkurencyjności w świecie, co jest szczególnie istotne w dobie czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0). Przewodnim hasłem zjazdu był temat „Inżynierowie Przyszłości”, czyli AI – sztuczna inteligencja i jej implikacje kulturowe, społeczne i gospodarcze, jako nawiązanie do trwającej obecnie w świecie rewolucji przemysłowej, która stawia olbrzymie wyzwania przed polską nauką, techniką i gospodarką. Polonijni inżynierowie muszą być obecni i aktywnie uczestniczyć w tym rozwojowym procesie Polski.

Dr inż. Janusz Romański
Stow. Polonia Technica
Rada Polskich Inżynierów


Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej zaprasza do współpracy. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej: http://www.polishengineerscouncil.org/

wróć

Fotorelacje

Wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy w Waszyngtonie

Spotkanie Prezydentów Polski i USA w cztery oczy, rozmowy plenarne delegacji obu krajów, wspólne oświadczenie prezydentów – to były główne punkty wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu, która miała miejsce w środę, 24 czerwca. Prezydent Polski spotkał się także z przedstawicielami amerykańskich przedsiębiorców prowadzącymi interesy w Polsce, oddał hołd gen. Kościuszce i uczestniczył w krótkiej ceremonii w ambasadzie RP w Waszyngtonie. Fot. prezydent.pl; Radio Rampa, facebook.com/KlubGPFiladelfia

zobacz inne galerie

Galerie Video

Jasełka w Webster

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia wieńczy Niedziela Chrztu Pańskiego. Uroczystość ta w bieżącym roku przypadła w niedzielę 10 stycznia. Uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Józefa w Webster wybrali ten właśnie dzień na zaprezentowanie tradycyjnych polskich jasełek.

zobacz inne filmy

Kalendarium

Lipiec
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Zobacz kalendarz

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito

Wszelkie prawa zastrzeżone dla BiałyOrzeł24.com